Home » Beograd za ponavljače by Bogdan Tirnanić
Beograd za ponavljače Bogdan Tirnanić

Beograd za ponavljače

Bogdan Tirnanić

Published 2012
ISBN :
316 pages
Enter the sum

 About the Book 

Ova serija feljtona iz „beogradskog života“ jeste, na više načina, nastavak knjige Beograd za početnike, čije ispisivanje datira u rane osamdesete godine. Beograd za ponavljače jeste suptilno i bezvremeno sećanje na ljude i događaje koji su menjaliMoreOva se­ri­ja felj­to­na iz „be­o­grad­skog ži­vo­ta“ je­ste, na vi­še na­či­na, na­sta­vak knji­ge Be­o­grad za po­čet­ni­ke, či­je is­pi­si­va­nje da­ti­ra u ra­ne osam­de­se­te go­di­ne. Be­o­grad za po­na­vlja­če je­ste sup­til­no i bez­vre­me­no se­ća­nje na lju­de i do­ga­đa­je ko­ji su me­nja­li ži­vot, pro­stor i vre­me.